18-8335
200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-945
23-3107
54-5972
26-831
Databáza Hviezdnej flotily: Smernice Hviezdnej flotily
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-23
T-6257
05-853945
26-889028
86-592192
Smernica #1
Keďže právo každého vnímajúceho druhu žiť v súlade s jeho normálnym kultúrnym vývojom sa považuje za posvätné, žiadny personál Hviezdnej flotily, občan Federácie a/alebo zástupca nesmie zasahovať do normálneho a zdravého vývoja mimozemského života a kultúry. Takéto zasahovanie zahŕňa zavádzanie vynikajúcich vedomostí, sily alebo technológie do sveta, ktorého spoločnosť nie je schopná rozumne nakladať s týmito výhodami. Personál Hviezdnej flotily nesmie porušiť túto Základnú smernicu, dokonca ani za účelom záchrany svojich životov a/alebo svojej lode/zariadenia, pokiaľ nekoná na nápravu skoršieho porušenia alebo náhodnej kontaminácie uvedenej kultúry. Táto smernica má prednosť pred akýmikoľvek inými úvahami a nesie so sebou najvyššiu morálnu povinnosť.
Smernica #1A
PRÍSNE TAJNÉ – LEN KAPITÁNOVA HODNOSŤ A VYŠŠIA
Vďaka svojej deštruktívnej povahe v subpriestore a jej inherentným nebezpečenstvám pre všetky hviezdne civilizácie bola omega častica určená ako najväčšia prirodzená hrozba pre Federáciu a celú galaxiu. Z tohto dôvodu musia byť všetky omega častice, o ktorých sa zistí, že existujú, za každú cenu zničené. Počas trvania uvedenej misie je základná smernica pozastavená. Oznámenie posádky plavidla alebo zariadenia o skutočnej povahe tejto smernice je trestným činom, ktorý sa trestá všeobecným stanným súdom, nečestným prepustením z Hviezdnej flotily a trestom odňatia slobody minimálne na 30 rokov a nie dlhším, ako je prirodzený život páchateľa.
Smernica #2
Žiadny personál Hviezdnej flotily nesmie zbytočne použiť silu, či už kolektívne alebo individuálne, proti členom Zjednotenej federácie planét, ich riadne oprávneným zástupcom, hovorcom alebo určeným vodcom, alebo členom akejkoľvek vnímajúcej nečlenskej rasy, a to z akéhokoľvek dôvodu.
Smernica #3
Vzhľadom na to, že suverenita každého člena Federácie je rešpektovaná vo všetkých veciach, personál Hviezdnej flotily bude dodržiavať všetky zákony, zákony, nariadenia a pravidlá riadenia, ktoré sú v súčasnosti platné v jurisdikcii členskej planéty. Porušovateľom týchto nariadení budú uložené také tresty alebo nápravy, ktoré určia orgány miestnej samosprávy.
Smernica #4
Ak dôjde ku kontaktu s doteraz neobjavenými inteligentnými formami života, za žiadnych okolností nesmie personál Hviezdnej flotily, či už slovom alebo činom, informovať uvedené formy života, že svety iné ako ich vlastné alebo inteligentné formy života iné ako ich vlastné existujú mimo hraníc ich vlastného priestoru alebo odpovedať na otázky uvedených foriem života týkajúce sa existencie iných druhov mimo uvedeného priestoru.
Smernica #5
V prípadoch mimoriadnej núdze sú zvláštni zástupcovia Federácie oprávnení prevziať núdzové právomoci na riešenie situácie alebo okolností, ktoré sa považujú za nebezpečné pre blaho občanov Federácie. V rámci týchto núdzových právomocí môže riadne oprávnený civilný personál prevziať dočasné velenie plavidiel, zariadení a/alebo personálu Hviezdnej flotily na riešenie núdzovej situácie. Personál Hviezdnej flotily sa musí počas trvania krízy podriadiť svojej autorite.
Smernica #6
Žiadosť o núdzovú pomoc od občanov Federácie alebo nezaradených osôb vyžaduje bezpodmienečnú prioritu od personálu Hviezdnej flotily. Takýto personál okamžite odpovie na uvedenú žiadosť a odloží všetky ostatné činnosti. Táto zodpovednosť sa vzťahuje na súčasné vlády, ktoré sú aktívne alebo pasívne v rozpore s Federáciou.
Smernica #7
Žiadne plavidlo Hviezdnej flotily nesmie za žiadnych okolností, núdzových alebo iných, navštíviť planétu Talos IV. Tento príkaz nahrádza všeobecný príkaz 6. Akékoľvek porušenie tohto všeobecného príkazu sa trestá smrťou.
Smernica #8
Po spozorovaní vojnovej lode v priestore Federácie a jej identifikácii, že patrí cudzej mocnosti, veliteľ plavidla/zariadenia Hviezdnej flotily určí dôvod(y) prítomnosti tohto plavidla v blízkosti. Ak existujú presvedčivé dôkazy, že plavidlo má nepriateľské úmysly, plavidlo federácie môže podniknúť príslušné kroky na ochranu životov a majetku členov federácie alebo iných nezaradených osôb pod súčasnú ochranu federácie. V takýchto prípadoch môže veliteľ použiť svoje uváženie pri rozhodovaní, či použiť silu na znefunkčnenie nepriateľského plavidla. Treba však dávať pozor, aby nedošlo k zbytočným stratám vnímajúceho života.
Smernica #9
Veliteľ plavidla alebo zariadenia Hviezdnej flotily, vojenského alebo pomocného, môže udeliť politický azyl akejkoľvek osobe bez toho, aby na to dostal výslovné povolenie od zástupcu vlády Federácie. Uvedené rozhodnutie však môže a môže byť zrušené nadriadeným úradníkom alebo zástupcom vlády federácie až do preskúmania okolností.
Smernica #10
Ak existujú očité svedectvo vyšších dôstojníkov alebo podobné overiteľné dôkazy o tom, že jednotlivec, vojenský alebo civilný, porušil Základnú smernicu, môže byť uvedený jednotlivec zbavený funkcie riadne prísažným zástupcom vlády federácie a môže byť okamžite zatknutý. Zástupca vlády potom prijme opatrenia, ktoré považuje za potrebné na minimalizáciu následkov porušenia.
Smernica #11
Dôstojníci Hviezdnej flotily s hodnosťou velenia alebo vyššou majú plnú právomoc rokovať o podmienkach dohody a/alebo zmlúv s právnymi zástupcami planét mimo Federácie. Za takýchto okolností má úradujúci dôstojník de facto právomoci špeciálneho veľvyslanca federácie. Všetky dohody upravené týmto spôsobom podliehajú schváleniu náčelníkom operácií Hviezdnej flotily, tajomníkom Hviezdnej flotily a Radou federácie.
Smernica #12
Keď sa blížite k plavidlu, s ktorým nebola nadviazaná komunikácia, všetky plavidlá Hviezdnej Flotily musia dodržiavať maximálne bezpečnostné opatrenia, bez ohľadu na pôvod daného plavidla, či už ide o cudziu mocnosť, doteraz neznámu loď alebo plavidlo Hviezdnej Flotily.
Smernica #13
Okrem prípadov, keď je v rozkazoch uvedené inak alebo v súlade so Všeobecným nariadením 6, bude personál Hviezdnej flotily rešpektovať územnú celistvosť nezávislých planetárnych systémov a vlád v rámci hraníc Federácie a mimo nich a nebude narúšať územný priestor patriaci takýmto svetom.
Smernica #14
Personál Hviezdnej flotily môže zasahovať do miestnych planetárnych záležitostí, aby obnovil všeobecný poriadok a zabezpečil životy a majetok občanov Federácie, len ak na to dostane priamy rozkaz od civilného predstaviteľa s účinným titulom guvernéra alebo vyšším.
Smernica #15
Žiadny dôstojník velenia alebo vlajkovej hodnosti nesmie cestovať do potenciálne nebezpečnej oblasti bez vhodného ozbrojeného sprievodu.
Smernica #16
Personál Hviezdnej flotily môže poskytnúť technologickú, lekársku alebo inú vedeckú pomoc členom cudzích mocností alebo predtým nerozpoznaným cítiacim druhom len vtedy, ak takáto pomoc žiadnym spôsobom neohrozí Základnú smernicu alebo bezpečnosť Federácie alebo Hviezdnej flotily.
Smernica #17
Veliaci dôstojníci plavidiel a zariadení Hviezdnej flotily majú považovať životy členov posádky a/alebo civilného obyvateľstva za posvätné. V akejkoľvek potenciálne nepriateľskej situácii postaví kapitán životy svojej posádky nad osud svojej lode.
Smernica #18
Po obvinení zo zrady proti Federácii môže personál Hviezdnej Flotily požadovať súdny proces, ktorý bude viesť súd Federácie alebo zastupujúci generálny advokát sudcu pre daný sektor. Ak bude jednotlivec oslobodený, velenie Hviezdnej flotily nebude mať žiadne ďalšie právne prostriedky proti obvinenému v uvedenej veci.
Smernica #19
Okrem prípadov vyhláseného núdzového stavu nesmie personál Hviezdnej flotily za žiadnych okolností prenášať personál alebo materiál medzi planétami alebo planetárnymi systémami, ak existuje dôvod domnievať sa, že uvedený personál alebo materiál môžu byť použité na vedenie agresie, či už proti členom Federácie alebo iným nezúčastneným svetom. . Toto nariadenie sa vzťahuje na nezávislé svety v rámci Federácie, ako aj na členov Federácie.
Smernica #20
Dôstojníci a personál Veliteľstva Hviezdnej flotily môžu použiť akékoľvek prostriedky potrebné na zabránenie držby, prepravy, predaja alebo komerčnej výmeny vnímajúcich bytostí držaných proti ich vôli v rámci hraníc priestoru Federácie. To zahŕňa dočasné porušenia Všeobecného nariadenia 13, nie však Základnej smernice.
Smernica #21
Žiadny personál Hviezdnej flotily, či už dôstojník alebo podriadený, nesmie ponúkať svoje služby nezávislej zahraničnej vláde bez výslovného povolenia Rady federácie.
Smernica #22
Keďže práva na individuálny prejav a slobodný prejav sa považujú za posvätné, personál Hviezdnej flotily môže kedykoľvek súkromne diskutovať o politike, rozhodnutiach a činnostiach svojich vládnych predstaviteľov, pokiaľ takéto diskusie neporušujú ich veliteľskú prísahu alebo špecifické povinnosti voči Federácia podľa týchto všeobecných nariadení alebo predpisov Hviezdnej flotily.
Smernica #23
Keď sa predloží overiteľný dôkaz vyššiemu veliacemu dôstojníkovi plavidla alebo funkcie Hviezdnej flotily, že zástupca Federácie môže v súčasnosti konať alebo v minulosti konal s cieľom porušiť Základnú smernicu, dôstojník môže tohto zástupcu zbaviť úradu a potom prevziať všetky právomoci. tohto úradu až do úplného vyšetrovania vládnymi úradníkmi.
Smernica #24
Ak veliaci dôstojník usúdi, že planéta bola kultúrne kontaminovaná do takej miery, že náprava už nie je realizovateľná a kultúra teraz predstavuje priamu hrozbu pre personál Hviezdnej flotily alebo civilistov Federácie, môže nariadiť zničenie povrchu planéty v priebehu času. limit nastavený pri vyvolaní.
Smernica #25
Civilnému a vojenskému personálu, či už ide o občana Federácie, nezúčastneného sveta alebo cudziu mocnosť, ktorú personál Hviezdnej flotily vezme do väzby v čase mimoriadnej núdze, bude poskytnuté náležité zaobchádzanie v súlade s ich hodnosťou alebo postavením, pokiaľ takéto zaobchádzanie neohrozí bezpečnosť Federácie alebo Hviezdnej flotily.
Smernica #26
Žiadny člen lodného doplnku alebo iného pozemného zariadenia nemôže byť braný na priamu zodpovednosť za činy svojich nadriadených. Podobne sa žiadny člen lodnej spoločnosti ani iný personál Hviezdnej flotily nebude podieľať na disciplinárnych opatreniach prijatých proti veliacemu dôstojníkovi (dôstojníkom), ak títo jednotlivci neboli priamo zapojení do akcií vedúcich k disciplinárnym opatreniam. Toto nariadenie sa vzťahuje na podmienky zahŕňajúce preukázané porušenie základnej smernice, ak existuje dôkaz o takomto porušení. Nesnaženie sa zastaviť konanie uvedených nadriadených je však porušením príkazu a ako také sa trestá všeobecným stanným súdom.
Smernica #27
Od žiadneho člena Hviezdnej flotily sa pri pridelení štandardných povinností a zodpovedností nebude vyžadovať, aby sa podrobil rozšírenému odlúčeniu od svojej rodiny, ak sa rodinní príslušníci môžu primerane zabezpečiť na palube lode alebo ako súčasť existujúceho zariadenia Hviezdnej flotily.
Smernica #28
Žiaden dôstojník s veliteľskou hodnosťou nesmie byť zbavený veliteľského statusu, pokiaľ takáto akcia nemá úplný a bezvýhradný súhlas aspoň troch vyšších dôstojníkov prítomných podľa procedurálneho rozkazu Hviezdnej flotily 104, sekcie B a C. Vždy, keď je to možné, medzi takýchto dôstojníkov bude patriť aj prvý dôstojník lode. , hlavný lekár, radca a jeden nižší dôstojník veliteľskej stanice.
Smernica #29
Primárnou zodpovednosťou veliteľa akéhokoľvek plavidla alebo zariadenia Hviezdnej flotily je blaho a bezpečnosť jeho posádky, vrátane akýchkoľvek civilných členov. Nesmie byť prijaté žiadne opatrenie, ktoré by predstavovalo neopodstatnené ohrozenie bezpečnosti osôb pod vedením dôstojníka, s výnimkou plnenia povinností a ak je to inak nevyhnutné. Toto je súbežný príkaz so všeobecným príkazom 17.
Smernica #30
Veliteľstvo Hviezdnej flotily uznáva právo každého veliteľa lode interpretovať špecifikácie Základnej smernice tak, ako to uzná za vhodné, v súlade s podmienkami iných existujúcich všeobecných rozkazov a na základe okolností, ktoré môžu nastať pri riešení novoobjavených vnímajúcich rás. Uvedené rozhodnutie však môže a môže byť zrušené nadriadeným úradníkom alebo zástupcom vlády federácie až do preskúmania okolností.
Smernica #31
Podmienky a špecifikácie základnej smernice sa budú odteraz vzťahovať na všetky objavené vnímajúce formy života, či už sú prírodného alebo umelého pôvodu.
Smernica #32
Dôstojníci federácie môžu narušiť oblasti neutrálnej zóny určené zmluvou iba vtedy, ak je to potrebné na záchranu životov občanov federácie v podmienkach krajnej núdze, ako to vyžaduje všeobecný príkaz 6.
Smernica #33
Ak veliaci dôstojník usúdi, že jednotlivec alebo skupina jednotlivcov predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť personálu Hviezdnej flotily, občanov Federácie alebo osôb pod súčasnou ochranou Federácie, môže podniknúť akékoľvek kroky potrebné na ochranu životov ohrozených osôb. V takýchto prípadoch môže veliteľ rozhodnúť o použití sily podľa vlastného uváženia. Treba však dávať pozor, aby nedošlo k zbytočným stratám vnímajúceho života.
Smernica #34
Všetci zamestnanci Hviezdnej flotily a/alebo civilní dodávatelia Federácie sa budú podľa svojich najlepších schopností riadiť rozkazom nadriadeného, ​​pokiaľ by uvedené rozkazy neboli v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto rozkazoch. Špeciálne úľavy sa udeľujú v núdzových situáciách podľa špecifických nariadení, s výnimkou všeobecných nariadení 1, 2, 3 alebo 7.
Smernica #35
Ak by sa celý personál lode alebo zariadenia Hviezdnej flotily stal ťažko neschopným alebo zomrel v dôsledku environmentálnej alebo lekárskej kontaminácie, uvedené plavidlo musí byť zničené do 24 hodín od prvého zistenia príčiny, aby sa zabránilo šíreniu epidémie pôvodcu.
Smernica #36
Žiadne plavidlo Federácie, či už civilné alebo Hviezdna flotila, nemá povolené navštíviť planétu alebo hviezdny systém umiestnený do karantény Hviezdnou flotilou alebo Radou Federácie, pokiaľ návšteva nespadá pod jurisdikciu schválenú Všeobecnými nariadeniami 1, 5 a 6.
Smernica #37
Personál Hviezdnej flotily bude rešpektovať záväzné zmluvy, dohody a väzby uzavreté vládou Federácie a/alebo samotnou Hviezdnou flotilou a bude pôsobiť v medziach a riadení uvedených zmlúv, najmä v záležitostiach týkajúcich sa spolusignatárov uvedeného pojednania.
Smernica #38
V prípade úmrtia, neprítomnosti alebo nespôsobilosti veliaceho dôstojníka v zázname pripadne velenie lode alebo zariadenia najbližšiemu najvyššie postavenému členovi posádky bez ohľadu na pozíciu v štruktúre velenia. Ak majú dvaja dôstojníci v postupnosti porovnateľnú hodnosť, velenie najprv pripadne dôstojníkovi so skúsenosťami s velením; ak túto požiadavku neuplatní, velenie pripadne dôstojníkovi so služobným postavením.
Smernica #39
Dôstojník alebo člen posádky môže byť odvolaný z aktívnej služby, ak je buď hlavný lekár alebo dvaja dôstojníci veliteľského štábu posúdení ako neschopní plniť svoje povinnosti člena Hviezdnej flotily, či už zo zdravotných alebo psychologických dôvodov.